hữu thắng

hữu thắng

Thấy g từ thất bại của thầy nội ở đội tuyển Việt Nam?【hữu thắng】:Huấn luyện viên Phan Thanh Hùng, Ho