HLV Nimes không biết Nguyễn Quang Hải là ai

HLV Nimes không biết Nguyễn Quang Hải là ai

Hôm qua, các thành viên của Nimes Olympique đã chính thức trở lại hội quân tại trung tâm huấn luyện